top of page

TIN BẤT ĐỘNG SẢN

VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI:

 1. Nghị quyết 61/2018/QH14 do Quốc hội ban hành:
  Quy định về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”.

   

 2. Quyết định số 18/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ:
  Hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

   

 3. Nghị định số 123/2017/NĐ-CP của Chính phủ:
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2014 và  Nghị định 46/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

   

 4. Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ:
  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

   

 5. Nghị định 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018:
  Quy định về Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

   

 6. Thông tư số 01/2018/TT-BXD ngày 05/01/2018 của Bộ Xây dựng:
  Quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh.

   

 7. Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng:
  Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng.

   

 8. Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng:
  Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến.

   

 9. Thông tư  04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018:
  Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời.

   

 10. Thông tư 10/2018/TT-BTC:
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC, hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

   

 11. Thông tư 11/2018/TT-BTC:
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

   

 12. Thông tư 13/TT-BXD ngày 08/12/2017:
  Quy định sử dụng vật liệu xây dựng không nung trong các công trình xây dựng thay thế Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng.

   

 13. Quyết định 60/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017:
  Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa, thay thế Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của UBND TPHCM.

   

 14. Quyết định 62/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017:
  Quyết định 62/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 Ban hành Quy định về cơ chế quản Iý, điều hành về giá tại thành phố Hồ Chí Minh, thay thế Quyết định số 69/2005/QĐ-UB ngày 05 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý nhà nước về giá tại thành phố Hồ Chí Minh.

   

 15. Quyết định 06/2018/QĐ-UBND ngày 07/3/2018:
  Quyết định 06/2018/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 Ban hành quy định về giải quyết tranh chấp đất đai và cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực thi hành trên địa bàn TPHCM.

   

 16. Quyết định 08/2018/QĐ-UBND ngày 15/3/2018:
  Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2.

   

 17. Quyết định 09/2018/QĐ-UBND ngày 15/3/2018
  Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, thay thế Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

   

 18. Quyết định 11/2018/QĐ-UBND ngày 31/3/2018:
  Ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

bottom of page