top of page

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI:

 1. Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 (có hiệu lực thi hành từ: 01/01/2018):
  Luật quy định các nội dung, kế hoạch, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, quản lý nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

   

 2. Nghị định 39/2018/NĐ-CP của Chính Phủ (có hiệu lực thi hành từ: 11/03/2018:
  Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

   

 3. Nghị định 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ: 10/7/2018):
  Nghị định quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

   

 4. Nghị định 63/2018/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ: 19/6/2018):
  Nghị định quy định thay thế Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong các dự án hợp tác công – tư (PPP)

   

 5. Nghị định 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ: 17/04/2018):
  Nghị định quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

   

 6. Nghị định số 51/2018/NĐ-CP ngày 09/4/2018:
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa

   

 7. Nghị định 38/2018/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ: 11/03/2018):
  Nghị định quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

   

 8. Nghị định 32/2018/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ: 01/5/2018):
  Nghị định quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

   

 9. Nghị định 08/2018/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ: 15/01/2018):
  Nghị định quy định về việc sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương.

   

 10. Nghị định 09/2018/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ: 15/01/2018):
  Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

   

 11. Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018:
  Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

   

 12. Nghị định 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ: 01/8/2018):
  Nghị định quy định về vấn đề hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

   

 13. Nghị định 04/2018/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ: 20/02/2018):
  Nghị định quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với khu công nghệ cao Đà Nẵng.

   

 14. Nghị quyết 83/NQ-CP của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ: 26/06/2018):
  Nghị quyết quy định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21/10/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

   

 15. Quyết định 351/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ: 29/03/2018):
  Quyết định về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016-2020.

   

 16. Quyết định 169/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ: 02/02/2018):
  Quyết định về về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016-2020.

   

 17. Quyết định 63/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ: 12/01/2018):
  Quyết định về việc phê duyệt Đề án Cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025.

   

 18. Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg ngày 19/4/2018:
  Quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

   

 19. Thông tư 02/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (có hiệu lực thi hành từ: 19/06/2018):
  Thông tư quy định về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp.

   

 20. Thông tư 30/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính (có hiệu lực thi hành từ: 12/05/2018):
  Thông tư quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 75/2017/TT-BTC ngày 21/07/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 55/2016/TT-BTC ngày 23/03/2016 quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư.

   

 21. Chỉ thị 02/CT-BXD của Bộ Xây dựng (có hiệu lực thi hành từ: 23/03/2018):
  Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2018.

 

bottom of page