top of page

TIN CHỨNG KHOÁN

VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI:

 1. Quyết định 950/2018/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định 538/QĐ-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính:
  Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các vụ và văn phòng thuộc ủy ban chứng khoán nhà nước.

   

 2. Quyết định số 72/QĐ-UBCK:
  Quy định về việc ban hành quy chế hướng dẫn chào bán và phòng ngừa rủi ro chứng quyền có bảo đảm.

   

 3. Quyết định số 803/QĐ-BTC
  Quy định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

   

 4. Thông tư 25/2018TT-BTC:
  Hướng dẫn nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014 ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính, thông tư số 111/2013 ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính.

   

 5. Thông tư số 16/2018/TT-BTC:
  Hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

bottom of page